proana sucks

Tohle asi znáte....

5. února 2009 v 23:45
Existuje pozoruhodná analogie mezi zkušeností, pozorovanou oběťmi polohladovění a znaky zaznamenanými u jedinců s bulimia nebo anorexia nervosou. Zřejmě nejsystematičtější studii účinků hladovění provedli před více než 30 lety Ancel Keys a jeho kolegové z University of Minnesota (Keys, Brozek, Henschel, Mickelsen & Taylor, 1950). Experiment zahrnoval omezení příjmu kalorií u 36 mladých, zdravých, psychologicky normálních mužů, kteří zvolili účast na výzkumu jako alternativu vojenské služby. Během prvních tří měsíců pokusu, kdy jedli normálně, bylo detailně studováno jejich chování, osobnost a způsob stravování. V následujících šesti měsících byl jejich příjem potravy omezen na přibližně polovinu předchozího příjmu a muži ztratili průměrně 25 % původní váhy. Následovala tříměsíční rehabilitace, v průběhu které byli postupně znovu vykrmováni. Přestože se jejich individuální reakce značně lišily, všichni muži zažívali jako následek hladovění dramatické psychické, fyziologické a sociální změny. Ve většině případů tyto změny přetrvaly během fáze rehabilitace a vyrovnání přísunu potravin.

Postoje a chování spojené s jídlem
Nevyhnutelným následkem hladovění bylo dramatické zvýšení zájmu o jídlo. Soustředění mužů na jejich obvyklé činnosti bylo čím dál více ztěžováno stálými myšlenkami na jídlo. Jídlo se stalo prakticky hlavním tématem konverzace, četby a snění. Mnozí z mužů začali číst kuchařské knihy a sbírat recepty. U jiných se vyvinul náhlý zájem o sbírání hrnečků, talířů a jiného kuchyňského nádobí. Podobné hromadění přerůstalo dokonce do předmětů, které neměly s jídlem nic společného:
někteří muži sbírali staré knihy, nepotřebné staré oblečení, hračky a další "staré železo". Často se po takovém nákupu, který mohl být proveden pouze za cenu obětí, cítili zmateni, proč vlastně koupili tolik zbytečných věcí (Keys et al., 1950, str. 837). Jeden muž začal prohledávat popelnice a odpadkové koše v naději, že v nich objeví něco, co by mohl potřebovat. Tato obecná tendence k hromadění byla pozorována u hladovějících anorektických pacientů (Crisp, Hsu & Harding, 1980) a dokonce i u krys, připravených o jídlo (Fantino & Cabanac, 1980). Vzdor malému zájmu o kulinářské záležitosti v době před pokusem, téměř 40 % mužů uvádělo vaření jako část svých plánů po skončení pokusu. Okouzlení některých bylo tak veliké, že po skončení studie dokonce změnili zaměstnání : tři se stali kuchaři a jeden odešel pracovat do zemědělství. Stravovací návyky dobrovolníků seznaly pozoruhodných změn během doby trvání pokusu. Strávili mnoho času plánováním, jak budou jíst svůj příděl jídla. Mnohé z jejich jednání sloužilo účelu prodloužení polykání a hédonického půvabu nebo význačnosti jídla. Muži jedli tiše a věnovali plnou pozornost konzumaci.
Subjekty Minessotské studie bývali často zachyceni mezi protichůdnými touhami zhltat jídlo co nejrychleji a nebo ho jíst co nejpomaleji, aby mohli plně vychutnat chuť a vůni každého sousta. Ke konci hladovění se dokázali někteří muži loudat téměř dvě hodiny s jídlem, které by předtím spolykali za několik minut. (Keys et al., 1950 str. 833).
Muži vyžadovali, aby jim jídlo bylo servírováno horké a vytvářeli neobvyklé směsi kombinováním různých jídel. Neuvěřitelně vzrostla spotřeba soli a koření. Dramaticky se zvýšila spotřeba kávy a čaje, takže byl stanoven příděl 9 šálků na osobu a den; podobně nadměrným se stalo žvýkání, které bylo omezeno poté, co se zjistilo, že jeden muž sežvýkal přes 40 balíčků denně.
Většina těchto postojů a jednání přetrvala během dvanáctitýdenní rehabilitační fáze. U některých mužů byly dokonce více zdůrazněny v průběhu prvních šesti týdnů. V mnoha případech nebyli dobrovolníci spokojeni s "normálním" výběrem jídel, ale setrvávali ve svých zvycích vytváření fantastických směsí a kombinací. Volný výběr ingrediencí ještě stimuloval "kreativni" a "experimentální" hrátky s jídlem ... přetrvávalo vylízávání talířů a zanedbávání pravidel stolování (tamtéž, str. 843).

Bulimie
Během režimu hladovění vyjadřovali všichni dobrovolníci zvýšený hlad; někteří se s touto zkušeností vyrovnali poměrně dobře, ale v jiných to vyvolalo zvýšený zájem a dokonce se stali netolerantními. Několik mužů neuspělo v udržování diety a hlásili bulimické záchvaty, následované výčitkami.
Při práci v obchodě došlo u jednoho z mužů k úplné ztrátě vůle, snědl několik sušenek, pytlík popcornu a dva přezrálé banány, než byl schopen nad sebou znovu "nabýt kontrolu". Okamžitě utrpěl silné emocionální zmatení, zvedl se mu žaludek a po návratu do laboratoře zvracel ... Vyčítal si to, vyjadřoval znechucení a sebektiriku (tamtéž, str. 887).
V průběhu osmi týdnů hladovění další subjekt zjevně porušil pravidla diety, když snědl několik zmrzlinových pohárů a mléčných koktejlů; ukradl dokonce nějaké laciné bonbóny. Urychleně se k celé záležitosti přiznal a velmi si ji vyčítal (tamtéž, str. 884).
Mnoho mužů ztratilo kontrolu nad svými apetity v průběhu rehabilitace, kdy jim bylo podáváno zvýšené množství jídla a "jedli více méně nepřetržitě" (str. 843). Dokonce po 12 týdnech rehabilitace si muži opakovaně stěžovali, že cítí zvýšený hlad okamžitě po konzumaci vydatného jídla.
Jeden z dobrovolníků jedl velké porce (denní odhad 5 000 - 6 000 kcal) a přesto začínal "svačit" hodinu poté, co skončil s jídlem. Jiný jedl při hlavních jídlech tolik, kolik mohl a kromě toho svačil dopoledne, odpoledne a večer (str. 846).
Výzkumníci uvádějí: Tato nenasytnost vedla k velkému výskytu bolestí hlavy, potížím v oblasti trávícího traktu a neobvyklé ospalosti. Někteří muži měli období nevolností a zvracení. Stav jednoho muže vyžadoval přidechování (aspiraci) a několikadenní hospitalizaci (str. 843).
Docházelo k víkendovým "žranicím", při nichž se příjem obvykle pohyboval mezi 8 000 až 10 000 kcal. Muži často tvrdili, že je těžké přestat jíst. Jeden subjekt se cpal k prasknutí, až cítil téměř nevolnost a stále měl pocit hladu; další uváděl, že jedl, dokud nebyl nepohodlně plný a další měl tak malou kontrolu nad mechanismem "naplňování", že se prostě musel jídla stranit, protože nemohl najít bod nasycení, dokonce ani když už byl "plný až po uši". Další z mužů klidně snědl šest hlavních jídel, místo tří (str. 847).
Asi po 5 měsících rehabilitace uváděla většina mužů normalizaci svých stravovacích návyků; přesto u některých extrémní přehánění konzumace přetrvávalo. Jeden z mužů jedl a jedl, až už nemohl polknout a po hodině měl znovu hlad (str. 847). Ještě po 8 měsících někteří muži stále jedli abnormální množství a jeden muž stále uváděl spotřebu asi o 25 % vyšší, než před započetím hladovění; jednou se pokusil omezit konzumaci, ale dostal takový hlad, že to nemohl vydržet" (str. 847).
Nebyly identifikovány faktory, které by odlišovaly muže, kteří rychle normalizovali své stravování od těch, kteří pokračovali v konzumaci ohromných množství jídla. Přesto je velmi důležité, ze existovaly závažné rozdíly mezi dobrovolníky v jejich reakcích na zkušenost hladovění a u části těchto mužů se vyskytla bulimie, která přetrvávala mnoho měsíců po tom, kdy jim bylo dovoleno jíst, kolik chtěli.

Emoční změny
Přísné postupy výběru subjektů pro experiment vedly výzkumný tým k prohlášení, že "psychobiologické jádro" subjektů bylo nepochybně lepší, než průměr, nacházený v náhodném nebo obecnějším reprezentativním vzorku populace" (str. 916). Přestože byly subjekty před započetím experimentu psychicky zdrávi, většina z nich uváděla znatelné emocionální změny jako výsledek polohladovění. Někteří uváděli přechodná nebo přetrvávající období deprese, s obecným snížením prahu deprese. Občas pozorovali povznesenou náladu, ale ta byla nevyhnutelně následována poklesem. Přestože muži měli před hladověním poměrně tolerantní dispozice, tolerance byla vystřídána popudlivostí a častými výlevy zlosti. U většiny subjektů se zvýraznila úzkost. S postupem experimentu si začalo mnoho dříve vyrovnaných mužů kousat nehty nebo kouřit, protože se cítili nervózní. Apatie se stala obvyklou a někteří muži, kteří bývali docela vybíraví, zanedbávali různé aspekty osobní hygieny. Většina subjektů zažívala období, během kterých byla jejich emoční rozrušenost velmi silná a všichni vykazovali symptomy "neurózy z polohladovění", popsané výše. Téměř 20 % dobrovolníku zažilo extrémní emoční zhoršení, které bylo znatelně na překážku výkonu jejich povolání. Standardizované testování osobnosti pomocí Minnesotského vícefázového osobnostního dotazníku (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI) prokázalo, že polohladovění vyústilo v znatelné zvýšení deprese, hysterie a hypochondrie v celé skupině. Profil byl popsán jako "neurotická triáda" a je pozorován u různých skupin neuroticky poškozených jedinců (Greene, 1980). Tyto emoční odchylky nezmizely okamžitě během rehabilitace, ale přetrvávaly několik týdnů, a někteří muži se opravdu stali depresivnějšími, popudlivějšími, hádavějšími a negativističtějšími, než bývali v průběhu hladovění. U dvou subjektů se během polohladovění vyvinuly poruchy "psychotického" rázu. Jeden z nich nebyl schopen setrvat na dietě a byly u něho pozorovány poplašné syndromy: cítil neodbytnou chuť vzdát dietu a silnou, téměř nutkavou touhu hrabat se v odpadkových koších, aby našel nějaké jidlo. Opakovaně prošel koloběhem, kdy spořádal ohromné množství jídla, vyzvracel ho a začal znovu ... byl tak citově rozrušen, že dobrovolně vyhledal pomoc na psychiatrickém oddělení Univerzitní nemocnice (Keys et al., 1950, str. 890).
Jiný subjekt vykazoval známky narušení po devíti týdnech hladovění: dal se na dráhu zlodějíčka, kradl tretky zanedbatelné hodnoty. Docházelo u něj k silným emocionálním záchvatům, provázeným únikem myšlenek, pláčem, hovory o sebevraždě a násilnými výhrůžkami. Vzhledem k alarmujícímu charakteru symptomů byl vyřazen z experimentu a přijat na psychiatrické oddělení Univerzitní nemocnice (str. 885).
Další muž si v reakci na stres usekl tři prsty na ruce. U několika dobrovolníků docházelo k extrémním zvratům nálad. Jeden subjekt zažil několik období radostné, povznesené nálady. Tyto povznesené chvíle se střídaly s obdobími, kdy trpěl "hlubokou temnou depresí". Cítil, že se dostal na konec a vyjadřoval strach z toho, že se zblázní a ztratí zábrany (str. 903).
Testy osobnosti (pomoci MMPI) potvrdily klinický dojem neuvěřitelného narušení v důsledku polohladovění u menšiny subjektů. Jeden z mužů byl původně úplně v rozsahu normálních limitů, ale po deseti týdnech polohladovění a zhubnutí o 4,5 kg, vykazoval očividné poruchy osobnosti. Při druhém testování byly všechny škály MMPI zvýšené, se silnými poruchami osobnosti ve škále neurózy i psychózy. Pro některé z mužů, kteří byli nejvíce emočně narušeni, byly deprese a všeobecná ztráta organizace nejpozoruhodnějšími následky hladovění.
Z klinického pozorování i ze standardizovaných testů osobnosti mužeme vyvozovat, že individuální emoční reakce na podmínky polohladovění se znatelně liší. Někteří dobrovolníci v experimentu Keyse et al. se se situací vyrovnali relativně dobře, u jiných byly po zhubnutí pozorovány vyjímečné poruchy. Typ těchto poruch byl podobný těm, které byly popsány u obézních jedinců, vystavených "terapeutickému" polohladovění (Glucksman & Hirsch, 1969; Rowland, 1970). V Minnesotském experimentu se z míry vyrovnanosti osobnosti před započetím experimentu nedalo usuzovat na emoční reakce na omezení kalorického příjmu. Někteří z mužů, kteří se zdáli nejstabilnější, reagovali silnými poruchami. Fakt, že lidé reagují na zhubnutí tak různorodě a nepředvídatelně, je velmi závažný pro posouzení lidí, kteří drželi dietu pod jejich optimální váhu. Z toho, že emoční problémy minnesotských dobrovolníků nezmizely hned při rehabilitaci, se dá usuzovat, že abnormality byly spojeny spíše s tělesnou hmotností, než s krátkodobým kalorickým příjmem. Dojdeme tak k závěru, že mnohé z psychologických poruch u anorexie a bulimie mohou být výsledkem procesu polohladovění.

Sociální a sexuální změny
Výjimečný dopad polohladovění se podle většiny dobrovolníků odrážel v sociálních změnách. Původně družní muži se stávali postupně více uzavřenými a izolovanými. Mezi vzrůstajícími pocity společenské neadekvátnosti se nápadně vytrácel humor a smysl pro kamarádství.
Zvláště společenská iniciativa a sociabilita obecně prošly výraznou změnou. Muži začali být váhaví při plánování aktivit, při rozhodování a účasti na skupinových podnicích. Trávili více a více času sami. Kontakt s jinými lidmise stal příliš náročný a příliš unavující (Keyset al., 1950 str. 836 - 837).
Také společenské kontakty dobrovolniků se ženami silně poklesly během polohladovění. Ti, kteří udržovali společenské styky se ženami zjistili, že jejich vztahy se stali napjatými. Tyto změny jsou ilustrovány popisem z deníku jednoho dobrovolníka :
Jsem jedním ze tří nebo čtyř, kteří stále chodí s dívkami. Zamiloval jsem se během kontrolního období, ale teď ji vídám jen občas. Je to příliš náročné se s ní vídat, dokonce i když mě ona navštíví v laboratoři. Držet ji za ruku si vyžaduje námahu. Zábava musí být jednoduchá. Když jdeme do kina nebo do divadla, nejzajímavější jsou scény, kde lidé jedí (str. 853).
Podobně drasticky byly omezeny sexuální zájmy. Masturbace, sexuální fantazie a sexuální podněty se buď vytratily nebo se staly daleko méně obvyklými. Jeden subjekt to názorně vyjádřil, že "má sexuální pocity jako nemocná ústřice" (dokonce i tato zvláštní metafora má spojitost s jídlem). Výzkumníci pozorovali, že mnoho mužu vítalo s potěšením osvobození od sexuálního napětí a frustrace, normálně se vyskytující u mladých dospělých mužů (str. 840). Skutečnost, že hladovění znatelně nahrazuje sexuální potřeby a s nimi spojené konflikty, je zvláště zajímavá v souvislosti s hypotézou, že tento proces je hybnou silou hladovění mnohých anorektických pacientek. Podle Crispa (1980) je anorexie adaptační poruchou v tom smyslu, že omezuje sexuální záležitosti, na které se adolescent necítí připraven.
Sexuální zájmy se pomalu vracely během rehabilitace. Ještě po třech měsících muži tvrdili, že jsou v této oblasti daleko od normálu. Prakticky u všech mužů došlo k obnově zájmu o sex asi po 8 měsících rehabilitace.

Kognitivní změny
V době hladovění dobrovolníci hovořili o porušení koncentrace, pohotovosti, chápavosti a úsudku; přesto formální testy intelektu neprokázaly žádné známky snížení intelektuálních schopností.

Fyzické změny
S postupem šesti měsiců polohladovění vykazovali dobrovolníci mnoho fyzických změn zahrnujících : poruchy trávícího traktu, sníženou potřebu spánku, závratě, bolesti hlavy, zvýšenou citlivost na zvuk a světlo, snížení fyzické síly, špatnou motorickou kontrolu, edémy (nadbytek tekutiny, vyvolávající otok), vypadávání vlasů, sníženou toleranci k chladu (studené ruce a nohy), vizuální poruchy (neschopnost zaostřit, bolesti očí, skvrny v poli vidění), sluchové poruchy (zvonění v uších) a parestesii (pocity abnormálního štípání nebo píchání, zejména v rukou a nohou).
Různé změny odrážely všeobecné zpomalování fyziologických tělních procesů. Vyskytovalo se snížení tělesné teploty, srdeční činnosti a respirace, stejně jako bazálniho metabolismu (basal metabolic rate - BMR). BMR je množství energie (cal), které tělo vyžaduje v klidu (tzn. bez jakékoliv fyzické aktivity) k udržení normálních fyziologických procesů. Vyžaduje to přibližně dvě třetiny celkové potřeby tělesné energie, zbytek je použit během fyzické aktivity. BMR dobrovolníků na konci období hladovění činil 40 % normálních hodnot. Tento pokles, stejně jako další fyzické změny, odráží výjimečnou schopnost těla adaptovat se na nižší příjem kalorií snížením energetické spotřeby. Jeden z mužů to popsal, jako že jeho plamen (v těle) hořel tak málo, jak jen to bylo možné, aby konzervoval vzácné palivo a přitom udržel životní pochody (Keys et al., 1950 str. 852). Metabolismus se opět zrychlil během rehabilitace; ti, kteří konzumovali největší množství kalorií vykazovali i největší zvýšeni BMR. Skupina dobrovolníků, která dostávala pouze mírně zvýšený přiděl (o 400 kalorií více při rehabilitaci, než během hladovění), nevykazovala žádné zvýšení BMR v prvních třech týdnech. Spotřeba většího množství jídla vedla s prudkému zvýšení energie spálené během metabolických procesů. Velmi zajimavé jsou změny v tělesném tuku a svalové hmotě v poměru k celkové tělesné hmotnosti během polohladovění a rehabilitace. Zatímco hmotnost se snížila asi o 25 %, procento tělesného tuku téměř o 70 % a svalová hmota o 40 %. Během rehabilitace byl největší částí "nové váhy" tuk, v osmém měsíci rehabilitace měli dobrovolníci přibližně 110 % jejich původní váhy, ale měli asi 140 % jejich původniho tělesného tuku !

Jak muži vnímali ztloustnutí v období rehabilitace ?
Ti, kteři ztloustli nejvíce, začali projevovat zájem o svou zvýšenou lenost, obecnou ochablost a tendence k shromaždování tuku na břichu a bocích (Keys et al., 1950, str. 828). Tyto stížnosti jsou shodné s námitkami mnoha pacientů s bulimií a anorexií, kteří ztloustli. Kromě svého typického strachu ze ztloustnutí často hovoří o "pocitu tloušťky" a bojí se, že se jim roztáhne žaludek. Nicméně hodnoty tělesné hmotnosti a procenta tělesného tuku se začaly asi po roce přibližovat hodnotám z předexperimentálního období.

Fyzická aktivita
Většina mužů reagovala na polohladovění snížením fyzické aktivity. Byli unavení, slabí, lhostejní, apatičtí a stěžovali si na nedostatek energie. Jejich pohyby se znatelně zpomalily. Nicméně podle původní zprávy někteří muži záměrně cvičili. Někteří se snažili zhubnout a procházeli obdobími zvýšeného výdeje energie, buď aby dostali zvýšený příděl jídla nebo aby vyloučili snížení přídělu (Keys et al., 1950, str. 828).Tato skutečnost se shoduje s praktikami některých anorektiček a bulimiček, které mají pocit, že když houževnatě cvičí, mohou si dovolit sníst trošku více. Rozdíl je v tom, že ony si svá kalorická omezení vytvořily samy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (382)
Zobrazit starší komentáře

301 snehulienka snehulienka | Web | 20. února 2009 v 18:59 | Reagovat

ako som sa ocitla vo vašom rebríčku?

nechcem tam byť

prosím o vylúčenie z ankety

nejdem vám nadávať ani nič podobné

každý sa baví na niečom inom

len pekne prosím o diskvalifikáciu

302 JituSh JituSh | Web | 20. února 2009 v 19:07 | Reagovat

AT ZIJE PRO ANA !!!!!!!ANOREXIE !!JOOO A AT DE TED FUCKANA BLOG DO PIČI JU :)

303 hippo hippo | 20. února 2009 v 19:12 | Reagovat

Aknadah u Sněhule píše:

Aknadah, Web, 20.2.2009 18:58

Ahoj:)

koukala jsem na starší články...a zajímalo by mě v čem tě motivuju? Myslím, že spíš ty motivuješ mě - vážně jsi mě nakopl: musím zhubnout!! Dík:)

WTF?

304 hippo hippo | 20. února 2009 v 19:14 | Reagovat

No, Jituš, opravdu nápaditý název blogu: http://chci-mit-anorexii.blog.cz/ Tebe by do Motola měli zavřít rovnou a taky by sis to měla za svý zacvakat.

305 hippo hippo | 20. února 2009 v 19:33 | Reagovat

Třeba se brzo dočkáme blogů s názvem "chci umřít na podvýživu", "chci mít AIDS" apod.

Teda to už je docela silný kafe nazvat blog "chci mít anorexii"...

306 cannelle cannelle | 20. února 2009 v 19:41 | Reagovat

Ale není, jenom to svědčí o tom, že autorka neví vůbec o čem mluví.

Někde jsem četla, že anorexií trpí často dívky intelektuálně vyspělé. Když jsem shlídla nějaký zde uvedený blogy, tak si řikám, že někde asi udělali soudruzi z NDR chybu. Nějak mi ta teze totiž nesedí.

307 SimonQa SimonQa | Web | 20. února 2009 v 19:52 | Reagovat

Holky, asi nejsem ta pravá co by sem měla psát, ale přesto napíšu. Jak jsem psala na svém blogu, jste dva naprosto odlišné tábory co propagují naprosto odlišné názory. V něčem s vámi sympatizuji, ale v něčem jsem stále ovlivněná anou. Ale dívky typu Viki mě naprosto zesměšňují. Docela se stydím za to, že mám s takovou dívkou podobný problém, ať se jedná jen o PPP.

Jo Viki, když si hraješ na chytrou a musíš všem vždy všechno opravit a vyčíst, tak tě musím upřesnit- Trpaslík je britský seriál... Já jen že mi přijde, že máš ráda naprostou přesnost, tak tě doplňuji.... A tvá propagace Any je směšná. Kvůli takové jako jsi ty jsem do toho spadla. A lituji dívky, kterým zatočíš hlavou. Jo, já jsem taky špatný příklad, ale tak hrdě se k aně, jako ty, nehlásím.....

308 ha ha.. ha ha.. | 20. února 2009 v 20:16 | Reagovat

Jé, Sněhulka chce být vyřazena z hlasování, to je něco.. Ne ne.. nic takového, není důvod tě vyřazovat.. Nominace stále probíhají, jen se hlašte další aničky..

SimonQua, do tebe jsem vkládala poměrně velké naděje, jak ti hrozil špitál, tak jsi byla OK, ale to, co teď předvádíš posledních pár článků Tě prostě nominuje..

Viki, tak co bude? Ticho po pěšině, ani překlad do teen slangu nepomohl..čekám.

309 ViKi ViKi | 20. února 2009 v 20:28 | Reagovat

Simonko nemáš právo mě tu kritizovat!!!! Seš stejně blbá jako já a ostatní holky, co maj blog zaměřenej na hubnutí, tak si tady nehraj na dospělou a zkušenou paní, co opovrhuje holkama jako sem já....zažila sem toho možná víc než ty, tak prosimtě radši mlč bože...a Red Dwarf je anglický seriál, to já vim moc dobře.Nesnažim se nikoho opravovat...už ani většinou nereaguju na komentáře slečen z tohoto blogu, takže seš jaksi mimo....

310 to on to on | 20. února 2009 v 21:01 | Reagovat

Tady si může kritizovat kdo chce koho chce. Hloupá možná je, ale nesrovnávej jí se sebou, tam je diametrální rozdíl, což brzy uzříš v naší anketě ;-) Tvojí blbosti se totiž vyrovná málo co. Radši si běž zase něco šlehnout, a zjisti si, odkudže ten Trpaslík vlastně je, protože má pravdu...

311 SimonQa SimonQa | Web | 20. února 2009 v 21:03 | Reagovat

Viki: já si nehraju na "dospělou a zkušenou paní". A nejsem si jistá, jestli jsi toho zažila víc než já. Můj život má ještě mnohem temnější stránku než anu. Jen o tom nemluvim. A ano, mám blog o hubnutí, ale nepropaguji jako ty anorexii!!!

312 ha ha.. ha ha.. | 20. února 2009 v 21:05 | Reagovat

Jak holčičky najednou mění názory.. Zdroj nám známá Lolitka.

POZOR!

Dnes 19:45 | Ch.A. | × 1NF0

Aby bylo jasno, já nikoho nenavádim a ani navádět nebudu ať drží hladovky, nebo ať zvrací a cokkoli jiného! To že si v to m plavu já neznamená že to chci šířit! Bože nebuďte husy pitomý! Stimhle se jen tak nezahrává, nikdo z vás kdo v tom nejede neví co to je a přesto se chcete snažit do toho slítnout taky?! Bože tohle není žádná prdel! To je peklo! Tak se kurňa zamyslete, jestli vám to zato stojí. A sakra nechtějte po mě ať vám tady radim jak si stračit hnátu do krku a podobně!

313 Christyne Anne Christyne Anne | Web | 20. února 2009 v 21:08 | Reagovat

haha>> NIKDY !NIKDY! jsem to neudělala, nikdy bych nikomu nenapmáhala ktomu ;) názor neměnim :D .. ! jen mě vytočilo když se mě za dnešek zeptali dvě holky jak to mají udělat aby jim to šlo ! takže trochu setěr bejbe

314 ha ha.. ha ha.. | 20. února 2009 v 21:15 | Reagovat

Kdybys pořád nemazala blogy a nezakládala nové, tak by tam ty návody našly, viď :D Bejbe

315 Marylin Manson Marylin Manson | Web | 20. února 2009 v 21:15 | Reagovat

Och... psychologické experimenty jsou drastické a fascinující... Zvlášť tenhle, ve kterém jsem se jistě poznala nejen já. xD

A jinak - klidně nežerte, ale vskutku... není to něco, čím byste se měli chlubit. Klidně se zabíjejte drogama, laxativy, žiletkama, hladověním a já nevím co ještě. Ale propagovat to jako "životní styl" a tuhletu lež (byť neúmyslně) vtloukat do hlavy malým naivním dětem, je známka demence a lability, ne anorexie.

316 to on to on | 20. února 2009 v 21:18 | Reagovat

Ne, jenom tvoje "jídelníčky" jsou překrásným návodem k tomu jak nežrat...

317 Christyne Anne Christyne Anne | Web | 20. února 2009 v 21:19 | Reagovat

haha >>> zatím jsem nesmazala ještě žádný blog ! :D .. hah další stěr jen jsem hopřesunula tamte stále je jen už na něj seru  btw na něm byli jídelníčky a poslední dobou jen moje citový výlevy + recepty a cviky stejně jako na tom současným taky si naser člověče ;)

318 Christyne Anne Christyne Anne | Web | 20. února 2009 v 21:20 | Reagovat

to on >>> jesi je to na mě, tak to už je jejich problem jesi mě budou kopirovat, ale já je ktomu nenutim ;)

319 to on to on | 20. února 2009 v 21:27 | Reagovat

Nutíá holka nutíš. Dej si ke každýmu velký upozornění, že takovéhle stravování zabíjí, jako je na cigárech, a pak to možná bude OK ;-)

320 Christyne Anne Christyne Anne | Web | 20. února 2009 v 21:43 | Reagovat

to on >>> kdyz je to ai na tech cajgach na hovno tak na blbym blogu uz vubec ;)

321 ViKi ViKi | 20. února 2009 v 22:45 | Reagovat

Simonko, nebudu se hádat kdo toho víc zažil. Já anorexií rozhodně netrpim...prošla sem si něčim,co se tomu rozhodně nevyrovná...a už mě prosím nepřesvědčuj o tom, že si vyléčená...skoro Papež tyjo...ne fakt...přestaň..

322 hippo hippo | 20. února 2009 v 22:56 | Reagovat

Další Hádanky koment:

[4] Aknadah, Web, 20.2.2009 18:41

Ahojík:) Dneska jsem se vrátila z hor a koukám, že ti musím ihned gratulovat k váze - jak to jen děláš? Chtěla bych taky tak pěkně zhazovat kilča:(

No comment...

323 ha ha.. ha ha.. | 21. února 2009 v 0:45 | Reagovat

Viki a proč jsi byla v Motole? Na dovolené?

324 Princezna Princezna | Web | 21. února 2009 v 7:39 | Reagovat

Když se tady na to dívám mám chuť přestat "žrat"!!!!

325 Majiisss Majiisss | Web | 21. února 2009 v 8:29 | Reagovat

Proboha, no tohle je na mě váně moc ...

http://chci-mit-anorexii.blog.cz/0902/moje-zpoved

326 ViKi ViKi | 21. února 2009 v 9:51 | Reagovat

Na psychiatrii jsem byla hlavně kvuli jinýmu problému, anorexii si vymyslel ňákej doktor, aby měl důvod mě hospitalizovat!

327 Aknadah Aknadah | Web | 21. února 2009 v 11:03 | Reagovat

Ahojte všechny bojovnice (ať už jste na kterékoliv straně barikády).

Koukám, že se to tu za poslední týden pěkně rozjelo. Anketa, revoluce, kontarevoluce...

Každý má jistě právo na vyjádření svého názoru, takže já se přidám taky:

Chápu, že spousty z vás pohoršuje, jak jím/nejím a píšu o tom na blogu, jak se tvářím tak či onak (jak napsala hippo- filosofické žvásty), jak motivuji ostatní (to zmínila myslím To on v souvislosti se snehulienkou)...

Ale přesto si dovolím odporovat:

-nikde na blogu nikoho nenabádám, aby hubnul, či neposkytuji "tipy a triky" (jako jiné slečny). Nepíšu žádná rádoby chytrá pro ana hesla, můj blog není plný fotek vychrtlých dívek.

Možná mi řeknete, jako už mnohokrát, že právě v tom je hlavní "závadnost". Že se naoko tváří jako obyčejný blog a přitom je uvnitř zkažený. dobrá tedy.

Ale výrazně se ohrazuji proti některým spojitostem: já nezvracím, nefetuju, nekouřím, neubližuju si ani nic podobného.

Jen hubnu (podle momentální fáze, která se zčistajasna jeví v mé hlavě).

Ano-je to problém. Ano-měla bych se asi na všechno vykašlat a asi i neběhnou k doktorovi, popřípadě do nemocnice. Ale já se necítím nemocně...A to je hlavní problém.

Je mi jasné, že mě ihned pošlete do míst, kam slunce nesvítí...ale musela jsem se podělit o to, co se mi v souvislosti s anketou honí hlavou.

328 to on to on | 21. února 2009 v 12:14 | Reagovat

Jinými slovy tě uráží, že jsi v anketě se smažkama? No tak to můžeš jen doufat, že skončíš na opačném konci ankety, než ony, nic jiného ti asi nezbyde....

329 Princezna Princezna | Web | 21. února 2009 v 12:38 | Reagovat

Aknadah : Taky jen hubnu, ale někteří lidi to viděj malinko jinak mnu. :-/ Nikdy bych si neubližovala jako někteří, ale určitě bych je neodsuzovala!!!

330 ♥Beauty-Hurts♥ ♥Beauty-Hurts♥ | Web | 21. února 2009 v 12:57 | Reagovat

Princezna

Takže podle tebe je jako úplně normální psát na pro-ana blog 13ti letýmu dítěti a ještě ho podporovat?!?!Tak tímhle jsi mě jako fakt vytočila!!A to samé je Rebatboriatko, Vikina, CH.A. a další kravky... Ono založit si svůj blog a ohrožovat tím malý děti je jedna věc...Ale ještě je v tom podporovat je věc druhá!!!Tak laskavě+ sklop uši a příště nepiš takové kraviny, jakože ty "jenom hubnešš" *Fuck*

331 hippo hippo | 21. února 2009 v 13:29 | Reagovat

Co se zase děje u Daisy? Pipibloček nejede :-(

332 Aknadah to hippo Aknadah to hippo | Web | 21. února 2009 v 13:44 | Reagovat

Mně tedy normálně funguje:)  (pipibloček)

333 cannelle cannelle | 21. února 2009 v 15:50 | Reagovat

Mě taky, jsi mě ouplně vyděsila, hippo! :-D

334 hippo hippo | 21. února 2009 v 16:04 | Reagovat

Už mi to jede. Ale hlásilo to dvakrát po sobě, že blog neexistuje!

335 Princezna Princezna | Web | 21. února 2009 v 16:33 | Reagovat

♥Beauty-Hurts♥ : jsi husa pitomá !!!!

336 ha ha.. ha ha.. | 21. února 2009 v 16:57 | Reagovat

VIKINA DIETA :D

[1] Pornstar v dědovo svetru, Web, 21.2.2009 14:16

Heeeej kámo mám uplně stejnej problém jako ty kurva!!!! Dřív sem vydržela nežrat 14 dní, ted třeba tři dny skoro nejim a pak mi to přepne v hlavě a du se přežrat! Chci to piko, páč budoucnost stejně nemám tak i tak....chci mít dobrou náladu a hlavně chci zhubnout a nechci bejt závislá na žrádle....takhle sice budu závislá na pááru,ale....mě už je to fuk...

[2] Pornstar v dědovo svetru, Web, 21.2.2009 15:26

To je jasný že tě to bude lákat, protože si poznala něco novýho, nový dimenze, novej svět, bez problémovej skělej,parádní...a ted ti příde tenhleten moc obyčejnej a nudnej žejo.....mě chyběj houbičky =DD

337 ha ha.. ha ha.. | 21. února 2009 v 16:59 | Reagovat

[17] Micka, Web, 21.2.2009 12:10

Ahoj:) Hej objednala jsem se s máti k psycholožce, kvuli tomu přejidani..Ona me dycky tak uklidni ta ženská:D Jinak jako momentálně(možná i do budoucna napořád) na piko seru, naučila jsem se celkem bavit bez toho a jelikož žeru aak prase kvuli tomu, že kdyz jsem frčela, vubec jsem nepotrebovala žrát tak ted si to naharzuju jidlem a chci se naucit hubnout i bez bílýho..Ale newim radši se nechci vidět třeba za pul roku, kdoví jak na tom budu, to peří si me primo vyhledava kurwa:D Ale ted uz jsem bez nej ready takze tak hodlam zustat.. Jinak pekny foto!!! Uvaa ozvi se bejbe ližu te:-*:D:D zdárek oujee

[18] Micka, Web, 21.2.2009 14:57

Ani mi nemluv..Tyvole..když si to tak vemeš, mám dealera za barákaema možná..kdybych sehnala keš a aspon na jedno laso pořadny..tak by mi testy otec ani nedelal..kdyz by videl ze jsem v klidu..newim jako snazim se a zase si to posrat..uz dva mesice jsem bez pika a jde to..ale láká mě to!!! shit

[19] Micka, Web, 21.2.2009 15:45

Jo, ale jestli s párnem začneš, po čase poznáš, že ti to mnohem víc vezme než dá..Jen na začátku se dá říkat ze to je skvey..Houby:D no ty ty ted schanim na ty tata nema testy:D nemas icq nebo tak??

Viki asi místo revoluce založí nové hnutí.. Že by pro-piko, nebo pro-houby? :D

338 Princezna Princezna | Web | 21. února 2009 v 17:05 | Reagovat

Ten Daisyny blog je v pořádku, tak co máte ?! :D

339 ♥Beauty-Hurts♥ ♥Beauty-Hurts♥ | Web | 21. února 2009 v 17:35 | Reagovat

335) Jo a v čem??! tohle ti něco říká??! - http://prechy.blog.cz/

340 Princezna Princezna | Web | 21. února 2009 v 17:43 | Reagovat

339) a to jí nemůžu pochválit design ???? !

341 E-vik E-vik | Web | 21. února 2009 v 19:37 | Reagovat

Viki:no jo,oni si doktoři hrozně rádi vymejšlej falešný diagnozy,aby mohli posílat zdravý holky na psychiatrii.. to je úplně doktorskej styl.. jenom jedno nechápu - jak tě mohli pustit?? nejsi psychicky zdravá..

342 Daisy Daisy | Web | 21. února 2009 v 21:03 | Reagovat

no páni, o hodně jsem přišla :-DDD, budu si to tu muset celý přečíst, jinak ale musím konstatovat,že už začínám bejt docela imunní vůči všem těm pro-ana kravkám, zezačátku mi bylo některých fakt líto a tak jsem se snažila pomoct,ale ted vidim, že většina si prostě říct nedá, naopak dobře míněná kritika je, zřejmě nedostatkem potravy, dohání k zuřivosti, takže na to seru, nebaví mě ztrácet čas s pitomejma husičkama, co nejsou schopný se podívat pravdě do očí.Možná tady těd někdo namítne,že já měla problémy taky, to je sice fakt,ale díkybohu tolik stupidní jsem teda nebyla, fakt se nestačim divit, co je Viki a například Aknadah schopná vyplodit, Viki je blbka a puberťačka,ale "nadprůměrně" inteligetní a dospělá Hádanka, ta mě fakt udivuje, takže nezbejvá nic jinýho, než se tim bavit a vlastně, mně je to šumák, neni tak nepravděpodobný,aby časem celý to "pro-ana" hnutí vymřelo, nakonec se zlikvidujou sami a my si u toho můžeme dát chleba se sádlem....

343 ha ha.. ha ha.. | 21. února 2009 v 21:48 | Reagovat

Jo Daisy, nemá to smysl.. Ale anketa je dobrý nápad :D

344 E-vik E-vik | Web | 21. února 2009 v 21:49 | Reagovat

Dasiy: taky jsem si toho všimla,že ty "hladovkářky" jsou nějaký podrážděný.. a ten nápad s hlasováním bylo vyloženě píchnutí do vosího hnízda.. a Viki se předvedla..no každej posoudí sám jako co..:-D ale je to legrace,aspoň se něco děje v jejich životech kromě "nežeru".. i když jsem se moc těšila na válku a boj..ale Viki selhala..

345 ViKi ViKi | 21. února 2009 v 22:12 | Reagovat

Jo...myslim že se vzdávám...nebo spíš..prostě končim s touhle "válkou".Protože to nemá žádnej smysl a je to jenom nekonečný mektání z obou stran. Radši se budu pořádně soustředit na dietu a ignorovat všechny kecy kolem...takhle sem to měla udělat hned na začátku a nemusela sem poslouchat, jaká sem TRUBKA...protože je jasný, že každá"anorektička" která se "postaví" proti vašim argumentům a "pravdám" je ta největší trubka a blbka...dává to smysl...takže sbohem slečny =)

346 my_world my_world | Web | 21. února 2009 v 22:37 | Reagovat

citala som sice iba par komentarov ale to co niektore pisete hadanke je uz fakt na hlavu postavene.to ze niekto ma anorexiu neznamena ze nevie zit!!!podla mna je to pravda!a vobec to neni to iste ako ze by nemal srdce a mohol zit...nechapem ci nemate co robit ze sa zaoberate len tym ako nam ublizovat alebo ,,davat dobre rady".pro ana blogy tu vzdy boli aj budu a s tym nic neurobite.dosiahnete ze sa zrusi jeden a vznikne dalsi zmierte sa s tym.vase sestry,dcery a pod. nikto k nicomu nenuti tu sa stretavaju baby ktore si tieto stranky naschval hladaju takze ak niekto z vasich blizkych zacne nase blogy navstevovat tak preto ze ich hladal a preto ze ma problemy v rodine,vo vztahu...tkaze sa hlavne zamyslajte nad sebou a neobvinujete nas zo svojich chyb ak niekto z vasich blizkych trpi anou alebo miou

347 E-vik E-vik | Web | 21. února 2009 v 22:42 | Reagovat

Viki:ale žádná válka nezačala..tys napsala jeden článek.. no nevadí,soustřeď se na svojí dietu..a radši moc nepiš..a nebo jo,je to legrace číst..

348 ha ha.. ha ha.. | 21. února 2009 v 22:50 | Reagovat

Viki, ano, soustřeď se na dietu, nezapomeň tabletky a hurá do pika a houbiček. Jsem zvědavá, jaký po tomhle budeš mít články, už takhle je to úlet, tak co bude dál :D

349 to on to on | 21. února 2009 v 23:06 | Reagovat

my_world/ já nic takovýho nehledala a přeci jsem našla, jak je to asi možný? No neboj se fuckana tu taky bude pořád, tak se s tím zase smiř ty ;-)A nezapomeň se zamyslet sama nad sebou a svejma problémama...

350 snehulienka snehulienka | Web | 21. února 2009 v 23:15 | Reagovat

prečo ste také zlé?

veď toto nie je ne smiech

ja nechcem mať ppp

asi nemôžem mať deti

som z toho smutná

ako sa len z takýchto vecí môžete smiať?

351 E-vik E-vik | Web | 21. února 2009 v 23:21 | Reagovat

snehulienka:nechceš mít ppp?? a jsi naštvaná,pokud ti mamka donutí sníst polívku?? tak buď jsi rozvdojená osobnost nebo tady tak trochu kecáš. a mít k obědu ledovou kávu je teda fakt plnohodnotný jídlo..

a jestli sis nevšimla,tak tady se nikdo nesměje nemoci,ale blbosti.

352 snehulienka snehulienka | Web | 21. února 2009 v 23:25 | Reagovat

akej blbosti?

zažila si to?

tie výčitky?

to zhnusenie zo samej seba?

ja to nikomu neprajem

353 E-vik E-vik | Web | 21. února 2009 v 23:32 | Reagovat

snehulienka:ok,pokud si uvědomuješ,že na tom nejsi dobře,proč se to snažíš léčit sama? proč si nenecháš poradit od odborníka?? rakovinu by sis taky snažila vyléčit sama?

a pokud se pletu a ty se léčíš,tak být tebou,najdu si jiného doktora,tenhle evidentně nestojí za nic

354 snehulienka snehulienka | Web | 21. února 2009 v 23:40 | Reagovat

je to silnejšie ako ja

niekto si myslí :prečo sa tá krava nenežere?

to nejde

tie výčitky fakt bolia

je oveľa jednoduchšie sa vyhýbať tým výčitkám

toto nie je nejaký môj hlúpy rozmar

355 E-vik E-vik | Web | 22. února 2009 v 0:32 | Reagovat

snehulienka:o to větší důvod jít za odborníkem. sama to nezvládáš. máš problémy s psychikou. není důvod obhajovat svoje jednání. je důvod ho změnit. a není ostuda jít k psychiatrovi. jenže já mám spíš pocit,že to měnit nechceš,že jsi se svým stavem spokojená,protože "hubneš" a to je prostě tvůj život. nevíš,co bys dělala,kdybys neměla tohle.

356 snehulienka snehulienka | Web | 22. února 2009 v 4:06 | Reagovat

evik

ja viem že mám asi ppp

len nevidím dôvod vášho výsmechu a nejakých hlúpych rebríčkov

no ale net je slobodný priestor a každý má právo sa vyjadriť, tak si robte čo vás baví

bye

357 ghj ghj | 22. února 2009 v 7:15 | Reagovat

Dneska o půlnoci se rozjede anketa. Hlasovat se bude moct celý týden. Vítězka bude odměněna. Bude to tvrdý zápas.

345 Jo -  viki, piko asi už dojelo co?

358 Daisy Daisy | Web | 22. února 2009 v 9:03 | Reagovat

No, snehulienka se evidentně chce léčit, ot je jasný, to přece z jejího komentu u Hádanky vyplývá:

[11] snehulienka, Web, 21.2.2009 22:27

no si môj vzor

si dokonalá

myslím že ana má niečo s nadpriemernou inteligenciou

my píšeme v škole tak písomky z matiky že skoro všetci sú tá skupina (zadanie ako ja) a tí ostatní aby im nebolo ľúto - tak im aj to ich zadanie vypočítam tiež a potom mám ešte čas sa pol hodinu nudiť ")

A Hádanka tady může zase namítnout něco ve smyslu, že ona nikoho neohrožuje a nenutí,aby nejedl, že je to všechno úplně v pohodě, jedna blbka větší než druhá......

359 Daisy Daisy | Web | 22. února 2009 v 9:07 | Reagovat

"ana má něco společného s nadprůměrnou inteligencí" :-DDD, to mě rozsekalo a pak nám může snehulienka zase říct,jak jsme hnusný,že si z toho děláme prdel, omg, dyk todle ani komentář nepotřebuje......dyk vy pipiny ze sebe děláte úplný blbky samy, tak na co si stěžujete? :-DDD

360 . . | 22. února 2009 v 9:19 | Reagovat

Medzi osobnostné charakteristiky dievčat postihnutých mentálnou anorexiou patrí vysoká inteligencia, úspešnosť v škole, potreba vysokého výkonu, snaha po ocenení, neistota, znížené sebavedomie, zvýšená sebakritickosť, rezervovanosť a nedôverčivosť, senzitívnosť a potláčanie emócií.

Niekedy stačí nevhodná poznámka o výzore dievčaťa a začína sa drastická diéta s obmedzením sladkostí, niektorých potravín, dokonca aj tekutín. Mnohokrát sa problémy môžu objaviť po rôznych záťažových situáciách, ako je rozvod rodičov, úmrtie blízkej osoby, rozchod s partnerom, zaľúbenie sa a neopätovaná láska.  Často sa nevhodné stravovanie maskuje vegetariánstvom a makrobiotikou.

www.scouting.sk/scouting/program/poradna/1060-bulimia-a-mentalna-anorexia

361 hippo hippo | 22. února 2009 v 11:44 | Reagovat

360/ Dobrý, ale to zas nepasuje na Vikinu a 99% dalších pipinek.

362 ghj ghj | 22. února 2009 v 11:47 | Reagovat

a taky neuróra, sklon k obsedantně kompulzivnímu myšlení, přecitlivělost, neschopnost objektivně vyhodnocovat situace....

363 ellaia ellaia | 22. února 2009 v 12:06 | Reagovat

já bych anorexii a inteligenci nespojovalo, možná to kdysi platilo, ale jak je dnes vidno, spousta ana holek jsou dutohlávky...nebo jestli v rámci nemoci dojde k natrávení vlastního mozku, ví bůh.

364 ha ha.. ha ha.. | 22. února 2009 v 12:52 | Reagovat

Jo, Viki je zářný příklad, že ana s inteligencí naprosto nesouvisí :D Nebo Anett, ta je to samé..

365 to on to on | 22. února 2009 v 12:54 | Reagovat

no já bych vůbec nespojovala věci jako inteligence a rozum dohromady :-D

366 to on to on | 22. února 2009 v 13:03 | Reagovat

eeej a rebatboriatko je taky smažka, no to je roztomilý, asi se chce umístit vysoko v našem žebříčku :-)

367 ha ha.. ha ha.. | 22. února 2009 v 13:09 | Reagovat

http://www.youtube.com/watch?v=aL3ue8Js7kg

Tohle je trefný.. Kulturistky s Mauthausenu :D Hele, tomu říkám pro-ana song..

368 ha ha.. ha ha.. | 22. února 2009 v 13:12 | Reagovat

Je tam i věta pro Viki, něco o piku.. Heh, tohle se mi fakt líbí :D Lol.. Aspoň je vidět, že kromě šampónů by anoretičku, ze které lezou kosti, normální chlap (kluk) nechtěl...

369 ha ha.. ha ha.. | 22. února 2009 v 13:17 | Reagovat

No koukám, rebatboriatko to taky bere hopem.. No jo, piko dělá krásně těla a ještě hezčí ksichty, ty fotky tam jsou úžasné... A to je ještě nic.. Můj bývalý spolužák vypadá tak na 80, šedivé vlasy, boláky všude, neskutečně hluboké vrásky... A je mu 28.. Jj, po drogách je přeci člověk úžasně thin, čert vem ksicht, který to odnese jako první...

370 ghj ghj | 22. února 2009 v 13:35 | Reagovat

njn, smažím rád a je to na mně doufám znát....

371 ha ha.. ha ha.. | 22. února 2009 v 14:38 | Reagovat

jj, :D

372 ha ha.. ha ha.. | 22. února 2009 v 15:08 | Reagovat

Jedno vyložené antithinspo.. Tahle je fakt obézní...

http://hope-you.blog.cz/0901/antithinspo-fotky

373 ghj ghj | 22. února 2009 v 22:33 | Reagovat

kočky anketa ještě nepojede, mam problémy s jejím nastavením, služba dělá krávoviny, strpení....

374 ha ha.. ha ha.. | 23. února 2009 v 21:44 | Reagovat

kromě odkazu na bluebord nic :(

375 ghj ghj | 23. února 2009 v 22:00 | Reagovat

no dyt jo. píšu si s jejich adminem, snad to zejtra dá do kupy...alepon to zvýší předvolební napětí.

376 to on to on | 23. února 2009 v 22:38 | Reagovat

to tedy :-) asi to bude VEEELKÝÝÝ...

377 ghj ghj | 23. února 2009 v 22:47 | Reagovat

Mno anketa má kolem 20 položek....takže možná tam hapruje tohle..a nebo taky ne...každopádně když to nevyřešej do několika dní tak jí budu muset založit u jiný společnosti, což je nejkrajnější varianta.

378 to on to on | 23. února 2009 v 23:14 | Reagovat

Nojo, ono vlastně u blog.cz to má asi omezenej počet položek, co? Obdiv, že si s tím dáš tu práci, aspoň že z toho bude nějaká sranda.

379 ghj ghj | 23. února 2009 v 23:18 | Reagovat

no právě to by bylo skvělý dát přímo odsud, ale tady jsou asi jen 4 možnosti a to by bylo 5 novejch článků a bylo by to nepřehledný.

Mno a už mně to taky nebaví moc řešit, narvat je všechny do ankety byl pro mně sám o sobě výkon a ještě ted se to sere, fakt mně neláká představa to dělat znova.

380 Daisy Daisy | Web | 24. února 2009 v 12:10 | Reagovat

GHJ: JDE TO I U BLOGU.CZ, DOVOLILA JSEM SI MENŠÍ NÁVOD ZDE:

http://jedna-pani-povidala.blog.cz/0902/anketa-pro-ghj#komentar

sNAD TO JE Z TOHO SROZUMITELNÝ, ODPOVĚDÍ SI MŮŽEŠ DÁT KOLIK CHCEŠ....;-)

381 ghj ghj | 24. února 2009 v 12:40 | Reagovat

díky daisy, je to tam!

382 Lucynka Lucynka | 10. května 2009 v 20:07 | Reagovat

je to zajímavý

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama